Kattentrimmen Hilversum | Sarah Peerik |
T: 035-7724734/06-41588889 | kattenoppashilversum@outlook.com | www.kattenoppashilversum.nl
KVK-nummer: 76649261

ALGEMENE VOORWAARDEN: 'KATTENTRIMSTER VAN HET GOOI'
1.1 Toepasselijkheid en voorwaarden door ‘Kattentrimster van het Gooi’
1.2 De klant: de persoon die de mondelinge en/of schriftelijke overeenkomst aangaat met ‘Kattentrimster van het Gooi’. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle mededelingen en overeenkomsten. De onderhavige voorwaarden prevaleren in geval van strijdigheid boven handelsvoorwaarden van de klant. Dit alles tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.
2. Prijsopgaven, de huidige prijs die is bepaald door: ‘Kattentrimster van het Gooi’
Diensten en Prijsopgaven vinden plaats op basis van de ten tijde van de opgave geldende prijzen. Verhoging van de opgegeven prijs, in geval van stijging van de inkoopprijs en andere met de te verlenen dienst verband houdende kosten, zullen worden doorberekend. Indien dit binnen twee maanden na de sluiting van de overeenkomst geschiedt heeft de klant het recht om de overeenkomst te ontbinden.
3. Overeenkomsten: De afspraken overeengekomen tussen klant en ‘Kattentrimster van het Gooi’. Overeenkomsten zijn bindend op het moment dat deze mondeling of schriftelijk tot stand zijn gekomen.
4. Levering van diensten, die zijn overeengekomen tussen klant en ‘Kattentrimster van het Gooi’. De levering van diensten geschiedt in de trimsalon. Het te behandelen dier wordt op de afgesproken dag en tijd gebracht.  Afwijkingen van de afspraken zijn voor rekening en risico van de klant. Van de klant kan worden verlangd dat hij zekerheid stelt voor het voldoen van zijn financiële verplichtingen. Zolang die zekerheid niet is gesteld, kan de levering van diensten worden geweigerd. Als de klant om welke reden ook, nalatig is om aan zijn verplichtingen te dezer zaken na te komen, is hij aansprakelijk voor alle daaruit direct of indirect voortvloeiende kosten.
5. Overmacht: In welke vorm dan ook waarin ‘Kattentrimster van het Gooi’ niet in staat is werkzaamheden uit te voeren. In geval van overmacht wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort zolang de toestand van de overmacht de uitvoering belet. Indien de overmacht langer dan veertien dagen aanhoudt, is er een wederzijdse bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden. In geval van ontbinding is de klant gehouden tot betaling van een vergoeding voor het reeds gepresteerde. Onder overmacht wordt verstaan: elk feit of complex van feiten, liggend buiten de macht van ‘Kattentrimster van het Gooi’. Voor eventuele schade kan ‘Kattentrimster van het Gooi’ van niet aansprakelijk worden gesteld.
6. Aansprakelijkheid: ‘Kattentrimster van het Gooi’ is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, in welke vorm dan ook, tenzij sprake is van aantoonbaar verwijtbaar gedrag
7. Garantie: Garantie strekt niet verder dan tot het verrichten van een gelijksoortige dienst en zal nimmer meer in kunnen houden dan het opnieuw verrichten van hetgeen ondeugdelijk is verricht.
8. Klacht: Klachten ter zake van ‘Kattentrimster van het Gooi’ verleende dienst worden alleen in behandeling genomen mits ‘Kattentrimster van het Gooi’  binnen 48 uur van de klacht op de hoogte is gebracht.
9. Betaling: De levering van diensten dienen tegen contante betaling of via de factuur met daarin het betaalverzoek per bank te voldoen en binnen twee weken betaald te zijn. Bij niet nakomen van deze voorwaarden is de klant van rechtswege in gebreke. Betaling dient te geschieden in geval de klant niet tijdig de afspraak annuleert. De volgende regeling is hierbij van toepassing:
a. Afspraken kunnen tot 48 uur kosteloos worden geannuleerd. Bij annulering korter dan deze termijn wordt de overeengekomen prijs in rekening gebracht.
b. In geval van niet-tijdige betaling is ‘Kattentrimster van het Gooi’ gerechtigd  extra kosten in rekening te brengen. Er wordt € 2,50 extra in rekening gebracht na de termijn van twee weken.
10. Geschillen: Op overeenkomsten, gesloten met de eigenaar/houder van de trimsalon, is Nederlands recht toepasselijk. De bevoegde rechter is de rechter, die de wet daartoe aanwijst. Deze algemene voorwaarden kunnen te allen tijde door ‘Kattentrimster van het Gooi” aangepast worden. Ik adviseer dan ook stellig deze algemene voorwaarden regelmatig te bekijken.

Opgesteld te Hilversum, november 2019