Kattenoppas Hilversum | Sarah Peerik |
T:035-7724734/06-41588889 | kattenoppashilversum@outlook.com | www.kattenoppashilversum.nl

ALGEMENE VOORWAARDEN
Artikel 1. Definities
1.1 Kattenoppas Hilversum : de verzorger van "Kattenoppas Hilversum" die het huisdier op het woonadres verzorgt.
1.2 Klant: de persoon die het contract heeft afgesloten.
1.3 Huisdier: het huisdier van de klant waar de overeenkomst voor afgesloten is.
1.4 Oppasovereenkomst: overeenkomst tussen Kattenoppas Hilversum en de klant, waarin Kattenoppas Hilversum zich verplicht het huisdier gedurende bepaalde tijd te verzorgen tegen een vooraf overeengekomen bedrag.
Artikel 2. Algemeen
2.1 Op de oppasovereenkomst zijn deze algemene voorwaarden van toepassing, tenzij daarvan uitdrukkelijk is afgeweken.
Artikel 3. Rechten en plichten Kattenoppas Hilversum
3.1 Kattenoppas Hilversum verplicht zich om op basis van de gegeven opdracht gedurende de overeengekomen periode de afgesproken diensten te verlenen.
3.2 Kattenoppas Hilversum zal zoveel mogelijk rekening houden met persoonlijke wensen van de klant t.a.v. de verzorging van het huisdier en de extra diensten die door Kattenoppas Hilversum aangeboden worden.
3.3 Kattenoppas Hilversum verplicht zich tot het zorgvuldig verzorgen en voeden van het huisdier waarop de overeenkomst van toepassing is.
3.4 In geval van ziekte of verhindering van Kattenoppas Hilversum zal tijdens uw afwezigheid een passende vervanger worden geregeld.
3.5 Kattenoppas Hilversum is gerechtigd om de opdrachtovereenkomst te verbreken als blijkt dat de klant algemene voorwaarden niet of onvoldoende naleeft. Kattenoppas Hilversum zal dit niet eerder doen dan nadat is zeker gesteld dat het huisdier hiervan geen schade ondervindt.
3.6 Over de periode dat het huisdier verzorgd wordt door Kattenoppas Hilversum is de klant de prijs per dag verschuldigd zoals overeengekomen in de Oppasovereenkomst.
3.7 Kattenoppas Hilversum heeft te allen tijde het recht de algemene voorwaarden en prijsopgaven te veranderen. Alsmede ook de afgesproken hoeveelheid tijd per dag per huisdier indien noodzakelijk.
3.8 Kattenoppas Hilversum is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het achterhouden van informatie, dan wel het geven van onjuiste informatie door de klant m.b.t. het huisdier waarop de overeenkomst van toepassing is.
3.9 Kattenoppas Hilversum is verplicht er op toe te zien dat onbevoegden geen toegang hebben tot de woning van de klant. Kattenoppas Hilversum is niet aansprakelijk voor geleden schade door de klant als gevolg van het zich door onbevoegden toegang verschaffen tot de woning mits kan worden aangetoond dat dit een gevolg was van het niet of in onvoldoende mate nakomen van de afspraken hieromtrent. Kattenoppas Hilversum | Sarah Peerik | T:035-7724734/06-41588889 | kattenoppashilversum@outlook.com| www.kattenoppashilversum.nl
Artikel 4. Rechten en plichten van de klant
4.1 De klant is verplicht alle gegevens die noodzakelijk zijn voor een goede en verantwoorde verzorging van het huisdier tijdens de overeengekomen periode te vermelden op het intake formulier.
4.2 De klant is verplicht voldoende voeding en verzorgingsmateriaal te verschaffen voor de gehele periode dat Kattenoppas Hilversum de verzorging uitvoert. Indien er een tekort ontstaat zal Kattenoppas Hilversum hetzelfde (of een vergelijkbaar) product aanvullen. De kostprijs van dit product en de extra arbeidstijd die het aanvullen heeft gekost zal doorberekend worden aan de klant.
4.3 De klant dient ervoor te zorgen dat Kattenoppas Hilversum toegang heeft tot de verzorg/verblijfplaats van het huisdier waarop de overeenkomst van toepassing is.
4.4 De te verzorgen dieren mogen geen besmettingsgevaar opleveren voor andere dieren die Kattenoppas Hilversum verzorgt; dieren dienen dus te zijn ontwormd, ontvlooid en ingeënt. Als dit niet is gedaan is Kattenoppas Hilversum hier niet verantwoordelijk voor.
4.5 Katten die naar buiten mogen dienen te zijn voorzien van een chip.
4.6 Het einde van de verzorgingsperiode is pas definitief wanneer de klant zijn thuiskomst aan Kattenoppas Hilversum heeft doorgegeven.
4.7 De opdracht wordt geacht geheel correct te zijn uitgevoerd. Indien dit niet het geval is, dient de klant dit binnen 14 dagen kenbaar te maken bij Kattenoppas Hilversum.
Artikel 5. Inschrijving
5.1 Het intakegesprek en e.v.t. kennismakingsgesprek zijn gratis en geheel vrijblijvend.
5.2 De relevante gegevens worden vastgelegd op het inschrijfformulier. Bij inschrijving wordt het inschrijfformulier door de klant ingevuld en ondertekend. Dit dient volledig en waarheidsgetrouw ingevuld te worden. de klant verklaart hiermee tevens kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden.
5.3 De afspraken die m.b.t. de opdracht zijn gemaakt zullen worden vastgelegd in een Oppasovereenkomst; de klant ontvangt een kopie exemplaar hiervan indien gewenst.
Artikel 6. Betaling
6.1 Facturering vindt plaats na geleverde diensten via email.
6.2 Het verschuldigde bedrag dient binnen 2 weken in het bezit te zijn van Kattenoppas Hilversum.
6.3 Kattenoppas Hilversum is genoodzaakt kosten in rekening te brengen voor opdrachten die geannuleerd worden binnen de gestelde termijn van 10 dagen voor aanvang eerste dag. Het verschuldigde bedrag is 3,00 euro eerste dag en iedere andere oppasdag 1,50.
6.4 Kattenoppas Hilversum rekent geen BTW (particuliere diensten aan huis zijn vrijgesteld van BTW).
Artikel 7. Noodsituaties
7.1 Kattenoppas Hilversum verplicht zich in geval van een onvoorziene omstandigheid de klant z.s.m. op de hoogte te brengen via de op het inschrijfformulier vermelde contactgegevens en/of persoon. Kattenoppas Hilversum | Sarah Peerik | 035-7724734/06-41588889| kattenoppashilversum@outlook.com| www.kattenoppashilversum.nl
7.2 Door het tekenen van de opdrachtovereenkomst machtigt de klant Kattenoppas Hilversum om in geval van ziekte van het huisdier (of een redelijk vermoeden van ziekte) tijdens de duur van de opdracht, op kosten van de klant, een dierenarts te consulteren en andere maatregelen te nemen die Kattenoppas Hilversum noodzakelijk acht.
7.3 Kattenoppas Hilversum is niet aansprakelijk voor ziekte, vermissing of verwonding van uw huisdier, of schade aan uw eigendommen door derden, tenzij sprake is van aantoonbaar verwijtbaar gedrag.
Artikel 8. Privacy
8.1 Kattenoppas Hilversum gaat zorgvuldig om met uw privacy. Uw naam, adres of vakantieperiode zullen nooit worden genoemd op de website of sociale media.
8.2 Alleen met uw toestemming zullen foto's van uw kat worden gepubliceerd op internet.
8.3 Uw sleutels worden voorzien van uw naam en telefoonnummer met labels die ik daarvoor in huis heb. En zullen worden teruggegeven in envelop in uw brievenbus nadat de klant thuis is van vakantie.
8.4 Uw gegevens worden uitsluitend door Kattenoppas Hilversum gebruikt en nooit aan derden verstrekt.
8.5 De verzorger is niet herkenbaar als kattenoppas.
Artikel 9. Geschillen en toepasselijk recht
9.1 Op de opdrachtovereenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

PRIJS INDICATIES
De intake is gratis.
Oppassen: Ik vraag € 14,50 per uur voor mijn bezoek aan uw dier in Hilversum. 
Voor Oud- en Nieuw Loosdrecht, Laren, Kortenhoef, s'Gravenland, Eemnes, Baarn  en Bussum reken ik € 17,50 per uur voor 1 kat. Voor elke kat of ander dier extra reken ik € 1,50 extra en uw vissen voer ik GRATIS.
Service en hulp aan huis: Denk hierbij aan begeleiding bij een probleem kat, medicatie of kammen/borstelen en advies over borstels en kammen. Hiervoor reken ik € 25,-   

Opgesteld te Hilversum, september 2018